Sermon Topics
Sermon Schedule – September 2017

September 3 – Romans 12:9-13; Matthew 16:21-25 – “The Gift of Life”

Sacraments of Baptism and Communion

 

September 10 – Romans 13:8, 10; Matthew 18:15-20 – “Tete `a Tete”

 

September 17 – Exodus 14:19-22, 26, 28-31; Romans 14:7-9, 11 – “From Pillar to Host”

 

September 24 – Philippians 1:21-27; Matthew 20:1-2, 8-16 - “A Matter of First Importance“